Hướng dẫn cập nhật các bản cài đặt hiện có của Aura, AI Suite III, và LiveDash

ZENNY ZENNY
Bài viết: 783 Lượt thích: 347
Aura
Tải phiên bản mới nhất của Aura từ trang web ASUS:

https://www.asus.com/latest-software-update/

Đóng tất cả các ứng dụng đang mở và lưu các tập tin đang làm việc trước khi thực hiện quá trình! Sau đó chạy tập tin AsusSetup.exe để gỡ cài đặt phiên bản Aura hiện tại. uninstall the existing version of Aura.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F04%2F17%2Fa0d612cb-3ba4-48c6-a526-3a1bf8c3d139.png&hash=316748770efd1ee84d797b304dce6269Nếu Windows User Account Control nhắc bạn cấp quyền cho AsusSetup, nhấp “Yes” để tiếp tục.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F04%2F17%2F9e8d4e76-214f-4f5f-860a-9bf1b93f681c.png&hash=becbb0512b7b9ebe207d468645cf052aTrình cài đặt sẽ yêu cầu bạn xác nhận gỡ bỏ Aura và các thành phần của nó. Nhấp “OK” để tiếp tục.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F04%2F17%2F32f1b831-6a4c-4abf-bbea-055d92f9ed62.png&hash=5a08e343f4b716d8f6501a9e3a4db535

Nhấp “Finish” khi quá trình gỡ cài đặt hoàn tất.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F04%2F17%2Fab93f64b-9dd2-41d3-b4ce-71c78a36586c.png&hash=2e2278a25ca7b2cac3877e83670c436b


Sau khi bạn thoát khỏi trình cài đặt, bạn sẽ được nhắc khởi động lại máy tính. Nhấp “OK” để khởi động lại máy tính ngay lập tức.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F04%2F17%2Fd10ee30c-49f2-468a-9db8-0f44b758bfe7.png&hash=8d0035f117945f78c43964e53112dad3


Sau khi hệ thống khởi động lại vào Windows, nhấp đúp vào “AsusSetup.exe” lần nữa để chạy trình cài đặt Aura.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F04%2F17%2Fa0d612cb-3ba4-48c6-a526-3a1bf8c3d139.png&hash=316748770efd1ee84d797b304dce6269Nếu Windows User Account Control nhắc bạn cấp quyền cho AsusSetup, nhấp “Yes” để tiếp tục.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F04%2F17%2F9e8d4e76-214f-4f5f-860a-9bf1b93f681c.png&hash=becbb0512b7b9ebe207d468645cf052a

Khi quá trình cài đặt bắt đầu, bạn sẽ được yêu cầu chọn thư mục đích để cài đặt. Nhấp “Next” để cài đặt Aura và trong thư mục đích mặc định.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F04%2F17%2F41098a0d-acdd-4d53-87fc-9cd362b0c506.png&hash=3ef41cfd6108d53311f8952b4b3b1547Nhấp “Finish” sau khi cài đặt hoàn tất.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F04%2F17%2Fe3d93891-6406-45e6-ad02-3012e5232cca.png&hash=8a56b296922c4c365a2892a957891216Sau khi thoát khỏi trình cài đặt, bạn sẽ được nhắc khởi động lại máy tính. Nhấp “OK” để khởi động lại máy tính ngay lập tức hoặc chọn “No, I will restart my computer later.” Nếu bạn muốn lưu lại các tập tin công việc trước khi khởi động lại.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F04%2F17%2Fd10ee30c-49f2-468a-9db8-0f44b758bfe7.png&hash=8d0035f117945f78c43964e53112dad3Sau khi máy tính khởi động lại, bạn có thể sử dụng Aura bình thường. Sử dụng biểu tượng Aura để mở ứng dụng.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F04%2F17%2Fd642a434-ea87-49e4-b30a-4594f375de9a.png&hash=ae30d0201c96338537792e4c81d5dbbd
LiveDash

Đóng tất cả các ứng dụng đang mở và lưu lại các tập tin công việc trước khi thực hiện! Sau đó chạy AsusSetup.exe để gỡ bỏ phiên bản LiveDash hiện tại.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F04%2F17%2F484a5989-d45c-4039-80c7-c37ca1100944.png&hash=21ffaa601a43cd2578a1751a62f30804


Nếu Windows User Account Control nhắc bạn cấp quyền cho AsusSetup, nhấp “Yes” để tiếp tục.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F04%2F17%2F9e8d4e76-214f-4f5f-860a-9bf1b93f681c.png&hash=becbb0512b7b9ebe207d468645cf052a


Trình cài đặt sẽ yêu cầu bạn xác nhận gỡ bỏ LiveDash và các thành phần của nó. Nhấp “OK” để tiếp tục.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F04%2F17%2F32f1b831-6a4c-4abf-bbea-055d92f9ed62.png&hash=5a08e343f4b716d8f6501a9e3a4db535


Nhấp “Finish” khi quá trình gỡ bỏ hoàn tất.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F04%2F17%2F8468c2ee-6fb1-4f88-8056-ef6188e212e3.png&hash=b452a4e9f4c52a04adce15978b2fd702

LiveDash không yêu cầu hệ thống khởi động lại sau khi gỡ bỏ.

Nhấp đúp vào “AsusSetup.exe” lần nửa để khởi chạy trình cài đặt LiveDash.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F04%2F17%2F484a5989-d45c-4039-80c7-c37ca1100944.png&hash=21ffaa601a43cd2578a1751a62f30804


Nếu Windows User Account Control nhắc bạn cấp quyền cho AsusSetup, nhấp “Yes” để tiếp tục.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F04%2F17%2F9e8d4e76-214f-4f5f-860a-9bf1b93f681c.png&hash=becbb0512b7b9ebe207d468645cf052a

Khi bắt đầu cài đặt, bạn sẽ được yêu cầu chọn thư mục đích để cài đặt.

Nhấp “Next” để cài đặt LiveDash vào thư mục mặc định.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F04%2F17%2F95ffa3b1-6593-430c-8305-27e79b412912.png&hash=60ac1faf665ca7e0919f16137300d283

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn sẽ được nhắc khởi động lại máy tính. Nhấp “Finish” để khởi động lại máy tính ngay lập tức, hoặc chọn “No, I will restart my computer later.”, nếu bạn muốn lưu lại các tập tin công việc trước khi khởi động lại.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F04%2F17%2Ffd7e2960-e151-4f31-ba5c-ea3914966e9a.png&hash=bde35bbd92d37444dfed6a75b68e0106AI Suite

Đóng tất cả các ứng dụng đang mở và lưu lại các tập tin công việc trước khi thực hiện! Sau đó chạy AsusSetup.exe để cập nhật AI Suite lên phiên bản mới nhất.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F04%2F17%2F66fd0dca-8c74-4ed6-a17c-4a977ffdc323.png&hash=4ed4ff84ffb08dc4119e7cf9496a122a


Nếu Windows User Account Control nhắc bạn cấp quyền cho AsusSetup, nhấp “Yes” để tiếp tục.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F04%2F17%2F9e8d4e76-214f-4f5f-860a-9bf1b93f681c.png&hash=becbb0512b7b9ebe207d468645cf052a

Nhấp “Install” để bắt đầu cập nhật AI Suite lên phiên bản mới nhất.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F04%2F17%2Fa89057cb-7e90-4ebc-a707-02f7f5d1d3dd.png&hash=a29135e741df11240f4f43c24ec76709

Trình cài đặt sẽ xác nhận khi AI Suite được cập nhật lên phiên bản mới nhất. Nhấp “OK” để tiếp tục.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F04%2F17%2Fdb5d438a-412d-490b-b3a4-1d5fa7baa22b.png&hash=305360b254535205f8e5024292d02e9f

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn sẽ được nhắc khởi động lại máy tính. Nhấp “Yes” để khởi động lại máy tính ngay lập tức, hoặc “No” nếu bạn muốn lưu lại các tập tin công việc trước khi khởi động lại.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F04%2F17%2F45c928d6-e68a-445e-8ef6-b5a9e7872231.png&hash=ddd6df6958b8c79f572c20390c43b6af
 
Last edited by a moderator:

Facebook Comment